Різне

Декілька років назад я викладала предмет "Культура народiв свiту". Я склала власну програму пропедавтичного курсу до цього предмета. Програма була затверджена на засіданні методичної ради школи. Рецензент: кандидат  історичних наук, професор кафедри  історії, джерелознавства та  археології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна  С. М. КуделкоКультура народiв свiту


Рецензія

на програму до пропедевтичного курсу
“Культура народів світу”,
розроблену вчителем Богодухівського РНВК
 Харченко Юлією Дмитрівною.


23 сторінки машинописного тексту         Опанування культурною спадщиною людства - одне із найважливіших завдань сучасноі як вищоі, так і середньоі школи. Воно сприяє розвитку нового гуманітарного бачення різноманітного та єдиного світу.
         Можна лише радіти, що вчителі середніх шкіл вносять значний вклад у вирішення цієї проблеми. іх ініціативу треба всіляко підтримувати. Несумнівну цінність у цьому доробку займаі і  пограма пропедевтичного курсу “Культура народів світу”, розроблена вчителем Богодухівського РНВК  Ю.Д. Харченко.
         Програма включаі в себе глибоке обгрунтування мети, структури курсу, рекомендуі форми роботи з дітьми. Автор з відповідальністю підійшла до підбору рекомендованоі літератури для вчителів та учнів. Питання, що виносяться для вивчення, добре узгоджуються з віковими особливостями учнів сьомого класу, дають можливість використати міжпредметні зв'язки і, в той же час, не дублюють матеріалу з історіі, а поглиблюють і розширюють його. Програма містить рекомендаціі щодо проведення тематичного обліку знань та календарного планування.
         Все це свідчить, що реалізація програми буде сприяти поглибленому вивченню світовоі культурноі спадщини, розширить знання  учнів з гуманітарних  дисциплін, може сприяти вихованню підростаючого покоління в дусі поваги до культури, традицій та історіі, як народів світу, так і Украіни.
         Програма може бути рекомендована для факультативних та гурткових занять.        
         Кандидат історичних наук,
         професор кафедри історіі
         джерелознавства та археологіі
         Харківського національного університету
         ім.В.Н.Каразіна                                                               С. М. Куделко.                             


Пояснювальна записка

         Культура вiдiграє величезну роль у духовному зростаннi людини, розвитку її творчих здiбностей, побудовi нового суспiльства. Культура впливає на всi сфери життєдiяльностi - труд, побут, думки. Значення її у формуваннi та розвитку способу життя особистостi виявляється у дiї рiзних факторiв, що впливають на характер поведiнки, форми та стиль спiлкування.
         Усiм вiдомо, що iсторiя помережана  смугами моди на старовину. Однак, сьогоднiшнiй поворот до цiнностей минулого - це не данина модi, а показник глибоких соцiальних змін, що проходять в даний час. Вiдбуваються вони тодi, коли людство стало на межi зникнення, великих катаклiзмiв, екологiчної та техногенної катастроф. В наш час неминуче зростають потреби пильно поглянути в минуле, щоб все прекрасне, що там було, перенести у майбутнє.
         Пiдростаюче поколiння повинно розумiти феномен культури, її роль у житєдiяльностi людини, ознайомитися з основними досягненнями у розвитку культури ведучих країн свiту, знати iсторiю культури України, її мiсце в системi свiтової цивiлiзацiї, умiти оцiнити i цiнувати надбання людства.
         Пропонована програма «Культура народiв свiту» / пропедевтичний курс /  розрахована на ознайомлення учнiв сьомих класiв з досягненнями свiтової культури вiд найдавнiших часiв до епохи розвинутого середньовiччя. Хронологiчно вiн вiдповiдає як отриманим учнями знанням ранiше з основних курсiв iсторiї, лiтератури, мови, образотворчого мистецтва, природничих наук, так i  тому, що  дiти отримають протягом навчального року.
        
         Мета курсу:

·     викликати пiзнавальний iнтерес до предмету
·     дати бiльш повне поглиблене поняття про деякi теми
·     виявити творчi здiбностi дiтей
·     розширити термiнологiю
·     дати початковi знання про культуру, мистецтво
·     розробити деякi теоретичнi уявлення i практичнi навички, пов'язанi з цим предметом
·     розкрити єднiсть i рiзноманiтнiсть культур свiту, показати значущiсть культури в життєдiяльностi людини, її роль у творчому вдосконаленнi особистостi, гуманiзацiї суспiльних вiдносин
·     дати можливiсть учням прилучитися до скарбницi мудростi i досвiду, надбаних людством протягом тисячолiть
·     формувати почуття прекрасного, поваги до культурних цiнностей, як до джерела насолоди
·     викликати в учнiв потребу до збереження пам'ятникiв iсторiї i культури
        

         Курс побудовано за країнознавчим принципом.


         Форми i методи:

·     лекцiйнi та практичнi заняття,
·     бесiди,
·     обговорення i диспути,
·     заочнi екскурсiї,
·     пресконференцiї,
·     зустрiчi,
·     інтерв'ю.
        
        

      Практичнi заняття передбачають роботу з додатковою, довiдковою лiтературою,  складання таблиць та схем,  написання рефератiв та доповiдей.
         Оскiльки на вивчення курсу вiдводится мало часу,  на думку автора,  тематичний облiк знань необхiдно проводити пiсля ознайомлення зі слiдуючими роздiлами:           
1 - 2,
3 - 5,
6 - 9,
10 - 12,                                        
13 - 14,
16 - 17,
18 - 19.
*****
До програми додається: Додаток 1: Календарне планування уроків з курсу,
                                         Додаток 2: Зразок тестів для поурочного контролю,
                                         Додаток 3: Питання вікторини з даного курсу.Роздiл 1.  Предмет  культурологiї

        

                         
  Тема 1.    Феномен культури
                                     
                                              План
                             1. Предмет i об'єкт культурологiї.
                             2. Поняття «культура».
                             3. Структура поняття «культура».
                             4. Форми культури.
                  


Тема 2. Функцiї культури. Види та жанри  мистецтва

                                                 План
                            1. Поняття «мистецтво».
                            2. Види мистецтва.
                            3. Багатоплановiсть жанрiв.
                            4. Функцiї культури.


        
 Лiтература:
Гердер І. Г. Идеи к философии истории человечества.- М., 1977.
Давыдович В. Е., Жданов Ю. А. Сущность культуры.- Ростов-на-Дону, 1979.
Кузнецова  Л.  С.  Беседы об изобразительном искусстве и архитектуре. -           К.,    1989.
Кууси П. Этот человеческий мир.- М., 1988.
Мид М. Культура и мир детства.- М., 1988 .
Романов В. Н. Историческое развитие культуры. Проблемы типологии.-  М.,1991.
Структура культуры и человек в современном обществе //Э. А. Орлова, А.И. Арнольдов, - М.,1987.


Роздiл 2.  Первiсна культура


                         
  Тема 1.  Первiсне мистецтво

                                               План
                            1. Перiодизацiя первiсностi
                             2. Мистецтво епохи палеолiту.
                             3. Епоха мезолiту.
                             4. Настiнний живопис неолiту.
                             5. Давнi форми вiрувань.
                  


                              Тема 2.  Трипiльська культура
                             
                                               План
                            1. Хронологiя і мiсце розташування трипiльцiв.
                            2. Трипiльськi селища, населення, протомiста.
                            3. Основнi заняття трипiльцiв та їх традицiї.
                            4. Роль трипiльської культури у походженнi українцiв.
        
                  
                                
 Лiтература:
Анри Лот. В поисках фресок Гассилии. - М., 1962.
Гуменна Д. Благослови, мати!.- К., 1995.
Иванова И.  К.  Геологический возрасчт ископаемого человека - М., 1965.
Ларичев В. Е. Прозрение.- М., 1990.
Мириманов В. Б. Первобытное и традиционное искусство.- М.,1973.
Топоров В. М. Епоха свiтового дерева // Всесвiт. -1977, № 6.
Тейлор Э. Б. Первобытная культура.- СПб, 1896.
Фрезер Дж. Золотая ветвь.- М.,1978.
Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии.- Л.,1936.
Элиадзе М. Космос и история.- М., 1987.
Роздiл 3. Культура i мистецтво Стародавнього Єгипту
                  


Тема 1. Лiтература i мiфологiя Стародавнього Єгипту
                           
                                               План
                             1. Мiфологiя та релiгiя.
                             2. Пантеон єгипетських богiв.
                              3. Писемнiсть та літературні твори.
                                                          Тема 2Великий Єгипет
                  
                                            План
                            1. Єгипетськi фараони та їх культ.
                            2. Архiтектура Стародавнього Єгипту.
                            3. Чудо - скульптура єгиптян.
                             4. Науковi досягнення та освiта.
 Лiтература:
Васильев Л. С.  История религий  - 1988.
История Древнего Востока.- М.,1988, с.377-390,  446-452.
История эстетической мысли. - М.,1985, т.1, с.62-64.
Косидовский З. Когда солнце было богом.- М.,1991.
Куликов А. Н. Герои и Боги: Египет.-Тверь, 1994.
Культура Древнего Египта.- М.,1976.
Кууси П. Этот человеческий мир.- М., 1988.
Монте М. Египет Рамзеса.- М.,1989.
Очерки истории искусства.- М.,1987.
Юайотт Ж. Таинственный мир сынов Ра. // Курьр ЮНЕСКО.-1988, - №10.Роздiл 4.  Культура Месопотамiї                          Тема 1.   Шумеро-аккадська культура
                           
                                         План
                           1. Писемнiсть i мова шумерiв.
                           2. Релiгiя і мiсцевi вiрування.
                           3. Пам'ятки шумерської лiтератури.                            Тема 2.  Вавилонське царство
                                                
                                           План
                            1. Династiя Хаммурапi.
                            2. Релiгiйнi вiрування, мiфи та лiтература.
                            3. Архiтектура i скульптура Вавилону.                             Тема 3.  Культура Ассирiї
                           
                                             План
                              1. Спадкоємцi Вавилонської культури.
                              2. Образотворче мистецтво Ассирiї.
                              3. Лiтература. Бiблiотека Ашурбанiпала. 


Лiтература:
Белицкий М. Забытый мир шумеров.- М.,1980.
Заблоцка Ю. История Ближнего Востока и древности.-М.,1989.
Замаровський В. Спочатку був Шумер.-К.,1983.
История древнего мира. Ранняя древность.-М.,1989.
Оппенхейм А. Л. Древняя Месопотамия.-М., 1990.                        Роздiл 5.  Культура Ірану
                                                 Тема 1.  Культура іранських народiв
                           
                                              План
                               1. Цивiлiзацiї iранських народiв.
                               2. Виникнення держави.
                               3. Особливостi мистецтва Ахемонiдiв.
                               4. Зоорастризм - релiгiя Ірану.
 Лiтература:
Бойс М. Зорострийцы. Верования и обычаи.-М., 1987.
Васильев Л. С. История религий Востока.-М., 1988.
Дандамаев Н.А., Луконин В.Г. Культра и экономика древнего Ирана, - М.,1980.
Зороастр, Будда, Конфуций, Магомет.-К.,1991.
История древнего мира. Расцвет древних обществ.-М.,1989, т.2.
Сорианиди В.И.  Где родился Зороастр?// Будущее науки .-М.,1989. - Вып.22.
                     
                      Роздiл 6.  Культура Індiї                                 Тема 1.  Культура стародавньої Індiї
                                                
                                                 План
                                 1. Індiйськи цивiлiзацiї - виникнення та розвиток.
                                 2. Господарство та знаряддя працi.
                                 3. Мiська культура. Наука i лiтература.
                                4. Скульптурне i ювелiрне мистецтво.                                  Тема 2.  Релiгiйне життя стародавньої Індiї
                  
                                                 План
                                  1. Вiрування древньої Індiї.
                                  2. Індуїзм.
                                  3. Брахманiзм i джайнiзм.
                                  4. Буддизм i його вплив на культуру. Лiтература:
Боги, брахманы, люди.- М., 1969
Бонгард - Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия - М.,1980.
Бешем А.Чудо, которым была Индия.- М.,1977.
Васильев Л. С. История религий Востока.- М.,1988.
История Древнего Востока. /Под ред. В. И. Кузищина.- М.,1988.
Классическая йога.- М.,1992.
Культура Древней Индии.- М.,1975.
Овчинников В. Своими глазами. Страницы путевых дневников.- М., 1989.
        
                         Роздiл 7.  Китайська культура                             Тема 1.   Стародавній  Китай
                  
                                                План
                              1. Китай у давнину.
                              2. Великий шовковий шлях.
                              3. Норми повсякденного життя.
                    4. Розвиток літератури, мистецтва, театру, калiграфiї.         
      Науковi вiдкриття.                              Тема 2.  Культура Тибету
                                   
                                             План
                                1. Загадкова країна Тибету.
                                2. Розвиток мистецтва.
                                3. Обряди і традицiї тибетцiв.
                                4. Побут тибетцiв.
                                5. Судовi закони.


                   
  Лiтература:
Дас Саат Чандра. Путешествие в Тибет.- СПб.,1904.
Куликов В. С. Китайцы о себе.- М., 1989.
Кюнер Н. В. Описание Тибета. ч.1. вып.1 // Известия Восточного института, Кл,1907.
Научный гений Древнего Китая // Курьер ЮНЕСКО. - ноябрь, 1988.
Овчинников В. Путешествие в Тибет.-М., 1957.
Решетов А. М. Новые антропологические материалы из Тибета// Вопросы антропологии.- М.,1964, вып.18.

                     Роздiл 8.  Культура Японiї                              Тема 1.  Традицiї японцiв
                             
                                             План
                              1. Держава та письмо.
                             2. Розвиток театрального мистецтва.
                              3. Чайна церемонiя та iншi обряди.
                              4. Сiмейнi традицiї  та цiнностi.
                            Тема 2.  Японське мистецтво та науковi знання
                           
                                            План
                            1. Японська скульптурна мiнiатюра.
                            2. Монохромний живопис.
3. Японська лiтература та розвиток декоративно -                                                 прикладного  мистецтва.
                            4. Розвиток медицини.


                    
Лiтература:
Гришелева Л. Д. Формирование японской национальной культуры.-М.,1986.
Маркарьян С. Б. Молодякова Э. В. Праздники в Японии.- М.,1990.
Пронников В. А., Ладанов Н.Д. Японцы.- М., 1983.
Светлов Г. Е. Путь Богов.- М., 1985.
Энциклопедический словарь. Япония.- М., 1992.
                        Роздiл 9.  Культура класичного Арабського СходуТема 1.   Розвиток культури класичного  Арабського Халiфату
                  
                                             План
1.Арабський Схiд -батькiвщина iсламу. «Коран»-              священна книга арабiв.
                            2. Здобутки писемностi науки, лiтератури, мистецтва.
3.«Тисяча i одна нiч» - перлина арабської                        лiтератури.
                            4. Закони Шарiату. Побут арабiв.
5. Вплив культури Арабського Сходу на розвиток                                   культури iнших країн.

                   
 Лiтература:               
Беляев Е.А. Арабы. Ислам и Арабский Халифат в раннее        средневековье.-     М.,1966.
Грюнебаун Г. Э. фон. Классический ислам.- М., 1988.
Игнатенко А. А. В поисках счастья.- М.,1989.
История стран Востока: книга для учащихся старших классов / А. Н. Анисимова и др.- М., 1986
Климович Л. И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. - М.,1966.
Немировский А. И. Мифы и легенды Древнего Востока.- М., 1994.                      

  Роздiл 10.  Культура Стародавньої ЕлладиТема 1.  Стародавня Грецiя , її культура та                                    мiфологiя
                  
                                           План
                               1. Характернi риси культури Древньої Грецiї.
                               2. Боги Олiмпу.        
                               3. Таємничi мiфи Стародавньої Грецiї.
                               4. Грецький театр.
                               Тема 2.  Афiни - диво класичного архiтектурного                                             мистецтва
                                    
                                                План
                               1. Легенда про покровителя Афiн.
                               2. Давньогрецький полiс. Повсякденне життя грекiв.
                               3. Парфенон - диво грецьких будiвельникiв.
                               4. Легендарнi скульптори і скульптури.

                  
 Лiтература:
Варшавський А. Пелiка з ластiвкою.- К., 1982.
Вернан Ж. П. Происхождение древнегреческой мысли.- М.,1988.
Левек П. Эллинистический Мир.- М.,1989.
Немировский А. И. Мифы Древней Эллады.- М., 1992.
Пiдлiсна Г. Н. Свiт античної лiтератури.- К.,1989.
Тронский И. М. История античной литературы.- М.,1988.

                        Роздiл 11.  Культура Стародавнього Риму

        

                              Тема 1.  Життя Стародавнього Риму
                  
                                               План
                              1. Легенда про Ромула i Рема.
                              2. Повсякденне життя Риму.
                              3. Держава i суд.
                              4. Розвиток науки.                              Тема 2.  Мистецтво Риму
                  
                                             План
                             1. Писемнiсть i алфавiт.
                             2. Поезiя i релiгiя Риму.
                             3. Велич архiтекторiв Риму.
                             4. Вплив культури Стародавнього Риму на сучаснiсть.


                      
 Лiтература:
История Древнего Рима /отв. редактор В. И. Кузищин.- М.,1982.
Культура Древнего Рима /отв. редактор Е. С. Голубцова.- М.,1986.
Трухина Н. Н. Политика и политики « золотого века » Римской республики.- М.,1986.
Федорова Е. В. Люди императорского Рима.- Издат. Московского университета. СП «Ост-вест корпорейшн»,1990
Штаерман Е. М. Социальные основы религии Древнего Рима.- М.,1987.  
                           


                Роздiл 12.  Вiзантiйська культура                             Тема 1.  Вiзантiя - самостiйна держава
                              
                                            План
                             1. Особливостi iсторичного розвитку Вiзантiї.
                             2. Державний устрiй Вiзантiї.
                             3. Освiта, наука, лiтература держави.
                             4. Храми Константинополя.
                             5. Вплив культури Вiзантiї на сучаснiсть.

                  

                              Тема 2.  Колиска православ'я
                           
                                             План
                               1. Найвiдомiшi церкви Вiзантiї.
                               2. Символiка церкви.
                               3. Ікона - священний образ.
                               4. Іконографiчний канон. Символи кольорiв в iконi.
                               5. Перiод  iконоборства.

        
                 
 Лiтература:
Курбатов Г. Л. История Византии: от античности к феодализму.- М.,1984.
Литаврин Г. Г. Как жили византийцы. - М.,1974.
Искусство Византии в IV-XVвв.- Л.,1981.
Медведев И. П. Византийский гуманизм XI - XV вв.- М.,1976.
Поляковская М. А., Чекалва А. А. Византия: быт и нравы.- Свердловск, 1989.
Удальцова З, В. Византийская культура.- М.,1988.

                     Роздiл 13.  Культура Доколумбової Америки
                  

                                 Тема 1.  Племена майя та ацтекiв,  їх культура
                             
                                                 План
                                  1. Цiвiлiзацiя майя i ацтекiв.
                                  2. Державна влада i закони.
                                  3. Релiгiя i ритуали.
                                  4. Розвиток науки, лiтератури, архiтектури.
                                  5. Побут i звичаї.

        
        
                                Тема 2.  Культура  iнкiв
                           
                                              План
                                1. Територiальна органiзацiя племенi.
                                2. Полiтико - адмiнiстративний устрiй.
                                3. Суд i закони.
                                4. Релiгiя.
                                5. Архiтектурнi споруди iнкiв.
        
                      
 Лiтература:
Гуляев В. И. Америка и  Старый Свет в доколумбовую эпоху.- М.,1968.
Гуляев В. И. По следам конкистадоров. - М.,1976.
Гуляев В. И. Забытые города  майя.- М.,1984.
Кинжалов Р. В. Культура Древних майя.- Л.,1971.
Котенко Ю. Индейцы Великих равнин.- М. - 1997.
Рус А. Народ майя.- М.,1986.                                               
 Соди Д.  Великие культуры Мезоамерики.-М.-1985.                  

  Роздiл 14.  Культура народiв Чорної Африки


                 
Тема 1.  Африканський континент і культура   його        народiв
                             
                                           План
                             1. Географiя  африканських племен.
                             2. Своєрiднiсть африканського мистецтва.
                             3. Розвиток архiтектурної справи.
                             4. Динамiчнiсть скульптури.
                             5. Побут i звичаї Чорної  Африки.
                             6.  Еталони краси африканцiв.


                    
Лiтература:
Асоян Б. Р. Все еще удивительная  Африка.- М,1987.
Бюттнер Г. История Африки с древних времен. -М.,1982.
Громыко Ан. А. Маски и скульптура тропической Африки.- М.,1985.
Девидсон Б. Африканцы. Введение в историю культуры.- М.,1975.
Кулик С. Черный феникс: африканское сафари.- М.,1988.
Лаптухин В. Небоскребы над лагуной.-М.- 1987.
Мане Ш. Цивилизация Африки южнее Сахары.-М.,1974.
Райн М. В. Народы Эфиопии.- М.,1965.
Хефлинг Г. Жарче ада.- М,1986.                   
  Роздiл 15.  Культура слов'янської давнини.


                              Тема 1.  Древнi  слов'яни.
                  
                                             План
                               1. Космогонiчнi уявлення древнiх слов'ян.
                               2. Обряди i звичаї слов'ян.
                               3. Вузликове i пiктографiчне письмо.
                               4. «Велесова книга» - твiр дохристиянських слов'ян чи
                                    фальсифiкацiя?
Лiтература:

Багалiй Д. Нариси iсторiї України.- К., 1994.
Виклади давньослов'янських легенд або мiфологiя укладена Я. Ф. Головацьким //С. С. Гречанюк,  М. Г. Жулинський, М. Ф. Слабошпицький.-К. - 1991.
Культурология. Учебник // Под ред. А. Н. Марковой.- М.,- 1998.                     Роздiл 16.   Культура Київської Русi.


                             Тема 1.  Культура середньовічної Русi
                           
                                            План
                             1. Нова релiгiя - християнство на Русі.
                             2. Створення слов'янської писемностi.
                             3. Вплив християнства  на архiтектуру Київської Русі
                             4. Мистецтво ремесла.
                  

                             Тема 2  Іконопис як жанр обрядового мистецтва
                           
                                           План
                              1. Історiя виникнення iконопису.
                              2. Андрiй Рубльов та Феофан Грек - основоположники                                             iконописної     школи.
                              3. Таїнство iконопису i традицiї, пов’язанi з ним.
                              4. Свiт української iкони.

                  
                              Тема 3.  Культура Руських земель XII – XIII в.в.
                           
                                              План
                                1. Лiтописання як вид лiтератури.
                                2. Безсмертне «Слово о полку Ігоревім ».
                                3. Лiтература Київської Русi.
                                4. Характеристика архiтектури.


Тема 4   Новi тенденцiї розвитку культури Русі                  пiсля  XIV cт
                                            
                                                       План
                               1. Лiтература. Книгодрукування на землi Руськiй.
                               2. Московський Кремль як пам’ятник старовини.
Лiтература:
Курьер ЮНЕСКО. Киев: Пятнадцать веков культуры,- 1982, май.
Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси.-М.,1984.
Муравьев  А. В., Сахаров А. М. Очерки истории русской культуры IX - XVII в.в.- М.,1984.
Рыбаков В. А. Язычество Древней Руси.- М., 1988.

                     Роздiл 17.   Культура Захiдної Європи                             Тема 1.  Культура Захiдної Європи

                           
                                           План
                             1. Культура раннього середньовiччя.
                             2. Католицька церква i мистецтво.
                             3. Побут людини середньовiччя.
                             4. Перiод раннього Вiдродження.
                             5. Новий свiтогляд.
 Лiтература:
Гайденко  В. П., Смирнов Г. А. Западноерпейская наука в средние века .-М.,1989
Гуревич А. Категории средневековой культуры.- М., 1984.
Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Очерки. Выпуск 2. Северное Возрождение; страны Западной Европы XVII – XVIII веков; Англия.-М.,1995.
История средних веков /Отв. ред. Н. Ф. Колесницкий.- М.,1980.
Оссовская М. Рыцарь и буржуа.- М.,1987.
Хейзинга И. Осень средневековья.- М.,1988.
                     Роздiл 18.  По музеях свiту
                              Тема 1.  Ми йдемо в музей
                  
                                             План
                               1. Нас чекає Метрополiтен.
                               2. Цей незабутнiй Британський музей.
                               3. Ми потрапили у казку: Лувр.
                               4. Диво Прадо.
                               5. Прогулянка до Ермiтажу.
                               6. По музеях України.Лiтература:
Вавилова - Шамшурина. А. Прогулки со сфінксом.- С.-П.- 1996.
Дмитриева Н. А. Краткая история искусств: очерки. Вып.1. От древних времён до XVI в.-М., 1969.
Искражицкий  Г. И., Сычёва М. А. По канонам красоты. Беседы об архитектуре.-М., 1981.
Каменский А. А. Зрителю о живописи.-М .,1959.
Либман М. Я. О скульптуре.-М., 1962.
Недошивин Г. А. Беседы о живописи.- М., 1964.
                      Роздiл 19.  Пiдсумкова творча робота
                       

                            Теми:
                                          1.«Епоха, в яку я хотiв би потрапити».
                                         2.«Подорож у машинi часу».
                                         3.«На саммiтi правителiв всiх часiв i народiв».
Лiтература до всього курсу:
Балет. Энциклопедия.- М., 1981.
Бурганський Г.,Фурдуй Р. Загадки давнини.- К.,1988.
Бутромеев В. Детский Плутарх.- Минск, 1994.
Вавилова - Шамшурина Е. А., Прогулки со сфинксом.-С.-П.,1996.
Варшавський А. Долi шедеврiв.- К., 1988.
Введение в культурологию /Под ред. Е. В. Попова.- М.,1995.
Всемирная история в 13 томах.- М.,1955-1983.
Грибунина Н. Г. История мировой художественной культуры в 4 т.-Тверь, 1993.
Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Вып.1 - 4. М.,1993.
Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство.-М.,1993.
Кулакова А. Е. Религии мира.- М.,1996.
Культурология /Под ред. А. Н. Марковой.- М.,1998.
Полiкарпов В. С. Лекцiї з iсторiї  свiтової культури.-Харкiв,1995.
Сорокин П. А.  Человек. Цивилизация общества.-М.,1992.
Смирнов С. Г. Задачник по истории средних веков.-М., 1995.
ХачатурянВ. М. История мировых цивилизаций.-М.,1996.

Додаток  1

                                 Календарне планування
№ п/п
Тема уроку
Дата
1.     
Феномен культури

2.     
Функції культури. Види та жанри мистецтва

3.     
Первісне мистецтво

4.     
Трипільська культура

5.     
Великий Єгипет

6.     
Література і міфологія Стародавнього Єгипту

7.     
Шумеро - аккадська культура

8.     
Вавилонське царство

9.     
Культура Ассирії

10. 
Культура іранських народів

11. 
Культура стародавньої Індії

12. 
Релігійне життя Стародавньої Індії

13. 
Стародавній Китай

14. 
Культура Тибету

15. 
Традиції японців

16. 
Японське мистецтво та наукові знання

17. 
Розвиток культури  класичного Арабського Халіфату

18. 
Стародавня Греція, її культура та міфологія

19. 
Афіни – диво класичного архітектурного мистецтва

20. 
Життя Стародавнього Риму

21. 
Мистецтво Риму

22. 
Візантія - самостійна держава

23. 
Колиска православ'я

24. 
Племена майя та ацтеків , їх культура

25. 
Культура інків

26. 
Африканський континент і культура його народів

27. 
Древні слов'яни

28. 
Культура середньовічної Русі

29. 
Іконопис як жанр обрядового мистецтва

30. 
Культура Руських земель ХІІ - ХІІІ в.в.

31. 
Нові тенденції розвитку культур Русі після XIV ст.

32. 
Культура Західної Європи

33. 
Ми йдемо в музей

34. 
Підсумкова творча робота


Додаток 2Зрозок тесту для поурочного контролю:

«Візантійська культура»

варіант - 1

1.Столицею Візантії був Константинополь.
                Так .                        Ні.
2. Легенда про заснування нового міста, столиці Візантії, розповідає про:
                а/ лева та тигра,
                б/ змія та орла,
                в/ бика та єхидну.
3. Характерними рисами повсякденного життя аристократії Візантії були:
                а/ праведне і чесне життя,
                б/ війни та походи,
                в/ підлабузництво та хабарництво.
4. Філософсько-богословські суперечки у Візантії полягали у визначенні:
                а/ природи Ісуса Христа, сенсу людського існування,
                б/ кораблебудування та письма,
                в/ складання віршів.
5. Християнство як релігія почало утверджуватися після явлення зображення  хреста з написом:
                а/ Юстиніану,
                б/ Володимиру,
                в/ Констянтину.
6.Константинополь мав два типи будівель:
                а/ центричний та базилікальний,
                б/ сферичний та вертикальний,
                в/ східчасті та пірамідальні.
7. Найвідоміша церква Константинополя:
                а/ Святої Софії,
                б/ Святого Василя,
                в/ Святого Луки.
8.Іконоборство та знищення ікон запровадив:
                а/ Лев 111,
                б/ Василь Великий,
                в/ Іоан Златоуст.
9.Згідно з положенням закону, християнський храм повинен був бути:
               а/ трикутним,
               б/ круглим,
               в/ прямокутним.
10.Значення візантійської культури полягало у:
              а/ створенні музеїв,
              б/ створенні міфів,
              в/ створення цілісного храму і дійства, церковних символів, Акафістів,                         православ’я, слов’янської писемності.
11.Основним населенням Візантії були:
              а/ китайці,
              б/ германці,
              в/ греки.
12.Писаний вигляд Богоматері Молитвениця називається:
              а/ Оранта,
              б/ Олігітрія,
              в/ Елеус.

варіант –2

1.     Візантія утворилася в Східній Римській імперії:
              Так .                  Ні.
2.Константинополь засновано:
              а/ 11 травня 330 року,
              б/ 8 березня 331 року,
              в/ 9 травня 333 року.
3.Найбільшого розквіту Візантійська імперія досягла за роки правління:
              а/ Олександра Македонського,
              б/ Юстиніана  1,
              в/ Лева 111.
4. У Візантії панувало нове вчення:
              а/ Християнство,
              б/ Іслам,
              в/ Буддизм.
5.Схема забудови Константинополя:
              а/ центрострімка,
              б/ поясна,
              в/ симетрична.
6. Візантійці поряд із науковими знаннями використовували:
              а/ філософські думки,
              б/ виступи і проповіді,
              в/ магію і ворожіння.
7. Столиця Візантії мала:
              а/ дві стіни укріпленні,
              б/ три стіни укріплення,
              в/ чотири стіни укріплення.
8.Ікони відігравали функцію:
              а/ книги для неграмотних,
              б/ радіопередачі,
              в/ прикраси.
9. В період іконоборства художники малювали:
              а/ ікони,
              б/ фрески,
              в/ картини з повсякденного життя.
10.Віра в Бога допомогла Іоану Дамаскину:
              а/ вижити на війні,
              б/ приростити відрізану руку,
              в/ стати багатим
11Як потрібно було зображати одяг Ісуса Христа згідно канонів:
              а/ синім та вишневим кольорами,
              б/ зеленим та червоним кольорами,
              в/ жовтим та чорним.
12.Писаний вигляд богоматері Провидниці називають:
              а/ Олігітрія,
              б/ Оранта,
              в/ Елеус.Додаток 3

 Питання вікторини для підсумкового заняття


1.  Після якої події стародавні скіфи вселялися в будинки , а ми виселяємося?
2.  З чим пов’язана традиція годувати ворон у Лондонському Тауері?
3.  Де батьківщина балету?
4 . Хто були перші артисти балету?
5.  Яка деталь зовнішності відсутня у жінки на картині Леонардо да Вінчі   «Джоконда», що є у кожної людини?
6.  Як називалися на Ррусі заняття підмайстрів, які відбивали від колоди чурку для виготовлення дерев’яної ложки?
7. Чому традиційний японський будинок піднімали над землею на опорах приблизно на 60 см?
8. Чому на картинах ХІV-XV ст.небо зображене зеленим, а не блакитним кольором?
9.       Який образ із слов’янської міфології,що символізує радість,був емблемою щастя?
10.  Яку деталь вбрання ХІІІ ст. в Європі пришивали вранці,а відпорювали вдень?
11.  Який одяг у Стародавній Греції називався варварським?

12.  Чому на Русі розсольник їли руками?

Розробка відкритого уроку на тему "Культура давнього Китаю"Тема:             Культура давнього Китаю

Тип уроку:   урок-подорож
Мета:
-         активізувати культурологічні знання учнів з історії культури країн         Сходу;
-         познайомити з окремими здобутками культури Китаю;
-         виявити основні риси культури Китаю;
-         підготувати учнів до сприйняття нового матеріалу на уроках всесвітньої історії;
-         розвивати в учнів інтерес до знань, образне мислення, естетичний смак, вміння аналізувати і характеризувати твори мистецтва;
-         виховувати повагу до культури народів іншик країн, почуття прекрасного.
Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, зарубіжна література, іноземна   мова, образотворче мистецтво
Обладнання і матеріали: книги по мистецтву, плакати, карта, репродукції,   картки

План уроку


I. Організація класу.
II.Мотивація теми.
ІІІ. Отримання дозволу на “подорож” /перевірка домашнього завдання /
ІV. “Подорож до Китаю” /вивчення нового матеріалу/:
       1) Великий шовковий шлях;
       2) китайський календар;
       3) писемність;
       4) наукові та технічні знання давнього Китаю;
       5) міфологія та релігія;
       6) традиції і побут китайців.
V. Закріплення нового матеріалу /виконання творчого завдання /
VI. Домашнє завдання: скласти твір-мініатюру “Моя подорож до Китаю”.
VII. Підсумок уроку.
      

Хід уроку


Сьогодні я хочу ще раз повернутися до думки, що рівень розвитку окремих країн залежить від їх традицій, культури, що складалися протягом віків.
Ми з вами живемо в такий час, коли деякий період у магазинах нічого не було і раптом всі ринки завалили товарами, дешевими і не дуже якісними, але у великій кількості: іграшками, одягом та ін. Коли ми запитували про виробника, нам відповідали: made in China.  Ми всі користуємося дивним календарем і, навіть, вибираємо по ньому друзів, роботу, носимо незвичні талісмани. Це все – з Китаю.
Ми звикли говорити, що в Китаї живуть тільки китайці. Насправді, це – багатонаціональна країна, де проживає декілька десятків народів з дивними назвами: хань (власне, китайці), шань, лі, лісу, яо, мяо та ін.
На сьогоднішньому уроці ми з вами визначимо звідки йдуть витоки цієї культури і як жителям цієї країни вдалося зберегти свою самобутність і неповторність, чим зумовлена їх особливість.
 Для  цього я пропоную вам здійснити уявну подорож до давнього Китаю. Тема нашого уроку: Культура давнього Китаю, а вірніше, це – перший етап подорожі. Кожна подорож здійснюється за певним маршрутом, , який ви і запишете усвоїх “бортжурналах”
(Діти записують з дошки тему і план уроку).
Щоб нам дали “добро” на подорож, ми маємо отримати допуск. Для цього  ми пройдемо своєрідний тест-контроль на рівень підготовки до подальшої мандрівки на Схід.
 (Перевірка домашнього завдання:
учні виконують: 1/ завдання на дошці ( Додаток 2);
                             2/ завдання на картках ( Додаток 3);
                             3/ дають відповіді на усні запитання:
а)  В чому суть брахманізму?
б) Що спільного і відмінного між індуїзмом та іншими релігіями Індії?
в) Який внесок зробили  індійці у світову культуру?
Виставляємо бали за відповіді учнів, при цьому обов’язково аргументуємо їх)

Отже, увага, ми відправляємося з вами до Китаю по одному із найдавніших шляхів, який називався Великий шовковий шлях.
-Доречі, давайте згадаємо: де розташований Китай?, які його природно-географічні особливості?. Покажіть на карті річки та моря Китаю, гори, що його оточують, його столицю.
 Великий шовковий шлях  вів з Китаю до країн Середньої та Передньої Азії, Близького Сходу, Візантії. Урізні часи  цей маршрут змінювався по-різному. Довгий час – це був єдиний шлях, що сполучав Китай з країнами Азії та Європи. Він був прокладений у ІІ ст.  до н.е. амбасадою Ужан Цяня. З цього часу почалися перевезення китайського шовку на Захід і Китай став відомий у Європі як країна шовку. Каравани завантажених верблюдів повільно рухалися пустельними шляхами, везучи дорогоцінну тканину. Аж поки не було відкрито “морський” шлях. Що  став більш економічним. Цим шляхом здійснювали не лише торгівлю, а і культурний обмін,  тобто, везлися не лише чай, порцеляна, лаковані вироби, шовк, а і поширювалися філософські, етичні та естетично-педагогічні ідеї.
Нарешті, подолавши цей важкий шлях, з одним  із таких караванів ми і прибули до давнього Китаю. І перше, що нас здивувало, це те. Що потрапили ми в урік Змії епохи Вогненного Дракону. Що ж являв собою староданій китайський календар? Він  мав 12 лунних місяців по 29 і 30 діб. Рік мав 354 дні. Місяцям відповідали зодіакальні сузір’я по три в кожному сезоні. Місяці не мали назв, позначалися числівниками, всередині місяців рахували декадами. Потім у кожен 3-й і 5-й рік додавали місяць, якщо бачили, що Сонце знаходилось  у одному і тому ж  сузір’ї на початку і в кінці одного і того ж місяця.  Пізніше додавались сім додаткових місяців у 3, 6, 8, 11, 14, 16 і 19-й роки. 13-й місяць завжди ставили після зимового рівнодення.
У ІІІ ст. до. н.е. змінився сезонний календар. Рік ділили на 24 сезони, які називалися  “пробудження комах”, “холодні роси” і т. д.
Одночасно існувала система рахунку часу за 60-річним циклом. Їх було 5. Номер року позначався назвами стихій:вогонь, дерево, вода, земля, метал. Кожен цикл ділився на 12 періодів за назвами тварин: миша, корова, тигр, заєць, дракон, змія, кінь, вівця, мавпа, півень, собака, свиня.
Календар означав високі здобутки і розвинені знання в галузі астрономії, математики. А це  все було неможливе без письма.
-Згадайте, чим і як писали у давньому Китаї?
Розглянемо зображення приладів для письма та процесу      виготовлення паперу.
 Відомо, що уже у ХV ст. до н. е. у Китаї існувала розвинута система ієрогліфічного письма, яка нараховувала 2000 ієрогліфів. Далі – більше: уже в ІІІ ст. н. е. – 18 тис. знаків. Тоді з’явилися і перші словники, навіть, тематичні. Спочатку писали на бамбукових дощечках, потім – по шовку, а пізніше – на папері. Його варили з кори, ганчірок, коноплі. Вважалося, що ті, хто писав і знав ієрогліфи, спілкувались із Космосом. Ієрогліфи означають смисл, зміст, а не звук ( Показуємо зображення ієрогліфів). Змін у написанні ієрогліфів було мало, хіба що те, що лінії стали більш плавними. У наш час існує 50 тис. ієрогліфів, а знати їх достатньо – 5000. У Китаї писали пензлями, тушшю. Їхня писемність стала основою для японської, корейської, в’єтнамської.
До знань у Китаї ставилися з великою повагою, а винахідництво було непрестижним. З одного боку, існував культ знань і повага до вченості, з другого – дуже велика обмеженість знання.
-         Згадайте, що вам відомо про винаходи давніх китайців?
Пропонуємо учням познайомитися з переліком винаходів та наукових відкриттів  Китаю ( Роздатковий матеріал – Додаток 1 )
Багато в чому таким високим здобуткам китайці завдячували своїй міфології, релігії та світогляду, що формувався на їх основі. Давні китайці вірили, що життя  - це творіння божественної сили, все знаходиться у русі і змінюється під впливом космічних сил – Світла і Темряви.
У китайців існував культ природи, вони поклонялися духам землі, рік, Сонця, Місяця і т.п. Їм молилися, до них зверталися з проханнями. Існував також і культ предків: вони вважали, що душі мертвих впливають на живих, тому разом з померлим ховали слуг, рабів, предмети побуту.
Як і в кожній релігії та міфології, у китайців існував свій міф про походження людини.
-         Такий міф знайшла і бажає познайомити нас із його змістом Пухта Аліна. Учениця передає зміст міфу.
Пізніше з’явилося обожествління царської влади. Час драконів і демонів минув, їх місце зайняли мудрі правителі. “живі боги” були витіснені абстрактним поняттям Неба. Цар був визнаний сином Неба, а країна  - Піднебесною. В Китаї на відміну від інших народів, у центрі була була головна цінність – держава і імператор, а найвище благо – служба державі. А людина як особистість і її життя – не цінувалось.
В цей час виникають різні учення. Основні з них це – даосизм та конфуціанство.
1.     ДАОСИЗМ  виникає у VIV ст. до н. е. Його засновник – Лао-цзи, автор відомої “Книги про Дао і Де”. Саме слово “дао” означає “шлях Богів”. Дао – єдиний об’єктивний закон, якому підкорюється увесь світ. Людина не може порядок, повинна дати всьому розвиватися самостійно. Все у світі рівне, а людина повинна спостерігати за всим. Це – теорія бездіяльності (основной принцип даосизму). Даоси заперечували богів, жертвоприношення. Вони стверджували, що ДАО – це головне; далі виникає абсолютний дао: життя  - ілюзія, а смерть – повернення до дао і безсмертя душі. Основна проблеиа даосизму – вчення про безсмертя душі і вони навіть давали рецепр безсмертя. Щоб людина стала безсмертною, за теорією даосизму, вона повинна була:
а) обмежити до мінімуму їжу;
б) виконувати фізичні вправи та вправи на дихання;
в) за все життя зробити 1000 добропорядних вчинків;
г) пити еліксир безсмертя.
В подальшому даосизм став змішанням шаманства, магії, астрології, демонології, вони займалися угадуванням долі, вигнанням духів, визначенням сприятливого часу для весілля, похорону і т. ін.
2.     КОНФУЦІАНСТВО виникає в той же час. Його засновник – Конфуцій. Основний зміст цього вчення зводився до  проголошення ідеалу соціальної гармонії та пошуків цього ідеалу. Конфуцій створив правила для всіх духовних проявів життя, завів строгі правила у музиці, літературі, живопису. Основне – ідеал високоморальної людини. Конфуцій проповідував, що кожен повинен займатися своєю справою, кожен має своє місце в житті і кожен може досягти ідеалу шляхом самовдосконалення. Згодом конфуціанство стало основною релігією. Порушення її каралось смертною карою.
На основі цих віроучень формувалися і норми повсякденного життя китайців. Від чоловіка вимагалося виконання обов’язків несення служби, покори главу роду. Жінка повинна була бути покірною і смиренною, слухатися чоловіка, слугувати свекрам, народжувати дітей. Вона не повинна була бути красивою, дуже розумною, талановитою, красномовною і привабливою. Ідеальна жінка повинна була бути покірною, готовою йти за чоловіком у могилу.
Цікавий той факт, що торговцям і лихварям не можна було одягати шовковий одяг, носити зброю, їздити верхи. На це мали право тільки аристократи. Але імператор повелівав навіть ними, міг знищити їх житла і, навіть, життя. Нагадую, що основне – це держава і імператор, а не проста людина, життя якої не цінувалося взагалі.
-Показуємо учням книги по мистецтву, репродукції, зразки предметів побуту, винаходи.
На цьому наша подорож не закінчується і нам потрібно підготуватися до наступного її етапу: це не менш захоплююча частина, де ми познайомимося з дивними речами та “Книгою перемін”. Але для цього нам потрібно підвести підсумки нашої подорожі, записати спостереження у “бортжурнали”. Отже, чим можна пояснити особливості китайської культури? (учні згадують прослуханий матеріал, записують висновки):
1.     Географічна ізольованість.
2.     Природні умови.
3.     Багатонаціональність Китаю.
4.     Своєрідність релігії.
5.     Перевага колективних цінностей над особою.
На закріплення матеріалу учні розв’язують кросворд: “Подорож до Китаю( Додаток 4) Перші п’ять учнів, що розв’язали завдання кросворду, отримують оцінки, а решта після цього звіряють свої відповіді із зразком, запропонованим учителем ).
          Домашнє завдання: написати твір-мініатюру на тему “Моя подорож до давнього Китаю”.

На завершення уроку – підсумки:
         -Що нового ви довідались про давній Китай та його культуру?

Додаток 1
Технічні та наукові досягнення  давніх китайців

Вже з V ст. до н. е. у Китаї були відомі:

·        властивості прямокутного трикутника;
·        поняття від’ємних чисел, дробів, нуля, процентів;
·        поділ року на 12 місяців, а кожного місяця на чотири тижні;
·        карта зоряного неба та каталог на 800 зірок;
·        небесний глобус;
·        припалювання, голковколювання (679 акупунктурних точок) та масаж у медицині;
·        магнітний прилад – компас;
·        водопідйомна машина – насос;
·        сейсмограф;
·        навігаційні прилади, румпель, багатоярусні щогли;
·        кінська упряж та стремена;
·        порох, кулі, гармати;
·        папір, пензлі, туш;
·        друкування і рухомий шрифт;
·        кровообіг;
·        перший закон механіки;
·        карданний підвіс;
·        механічний годинник;
·        шовкоткацтво;
·        ланцюгова передача, приводний ремінь;
·        повітродувні машини для виробництва чавуну і сталі;
·        біологічний захист рослин мурахами;
·        вакцинація;
·        гімнастика “ушу” – вид боротьби зі зброєю і без неї;
·        порцеляна;
·        п’ятна на Сонці;
·        арочні мости;
·        сірники, нафта і газові світильники;
·        паперові гроші;
·        гачки для рибальства;
·        магнітне поле;
·        механічний годинник;
·        лаки і способи їх збереження;
·        будівництво судноплавних каналів;
·        вишивання по шовку (кеси).

 

 

Додаток 2

Доповнити речення:

Творцем буддизму був ________________. Буддизм як релігія проповідував ідею про__________________ через досягнення божественної________________ - особливого стану людини і повного________________. Цей стан можна опанувати лише відмовою від ___________________, _______________, ________________.


Додаток 3

Завдання №1

До імен богів доберіть відповідне значення:
(З’єднати ім’я Бога з його значення стрілочкою)

ІНДРА                           творець
ВАРУНА                       охоронець

АГНІ                              Бог вогню

СОМА                            надсилав кару за гріхи
ВІШНУ                          Бог дощу
ШИВА                            космічна енергія, знищення
БРАХМА                        Бог Сонця, Неба, зірок.


Завдання №2


Назвати основні положення вчення Будди. Дати їхню характеристику.

Завдання №3

    Пояснити чому у буддизмі не було Бога-творця?

Завдання №4

Прочитайте вірші давніх індійських поетів. Напишіть як вони зображають життя і побут бідняків, їх житла, їжу, одяг, майно.
Из ячменя размокшие лепёшки
Сушить, ребят ревущих унимать,
Вычёрпывать горшком разбитым воду,
Солому для спанья беречь от ливня,
Дырявое лукошко нахлобучив
На голову, в лачуге обветшалой
Приходится супруге будняка.

Отец и сын схватили зарога,
А мать  - за хвост, родители отцовы
Упёрлись в рёбра, а сноха  - в подгрудок.
Ребята с плачем за ноги взялись.
Одно у них богатство – дряхлый вол,
Что издыхает, лёжа на земле.
И всем семейством проливая слёзы,
Они стараются его поднять.
Завдання №5

Прочитайте вірші  давніх індійських поетів. Напишіть, учому ж суть і зміст життя людини згідно цих віршів:

Нельзя и правду возлюбить, и ложь
И голос доброты, и денег звон.
Не будь на жалкий барабан похож,
В который ударяют с двух сторон.

Ни ласки, ни любви и ни духовной пищи
Повсюду не ищи, как милостыню нищий.
Ты ласку и любовь твори в душе своей,
А не вымаливай их у других люде


 

В наш час почала широко розвиватися краєзнавча дослідницька робота, з'являється інтерес учнів до вивчення матеріалу тієї місцевості де вони народилися, де жили їхні діди-прадіди. Саме тому у Богодухівській гімназії №1 була організована творча група "Пошук" яка і займалася створенням "ЛІТОПИСУ" міста Богодухова. Я керувала групою старшокласників, які провели величезну пошукову роботу і створили "Літопис Богодухова". Далі представлено досвід роботи нашої групи: 

 Методи збору краєзнавчої інформації

(з досвіду роботи творчої групи “ Літопис” міста Богодухова)
                                                           Автор: Харченко Юлія Дмитрівна
                                                  вчитель англійської мови  
                                                  Богодухівської гімназії №1


                                                          Любить свій край -
                                                           це для народу жити, 
                                                           боротися за юне і нове.
                                                                             В.Сосюра.  
                                                                                                                                       Існує гарна пісня, що називається “З чого починається Батьківщина?” І говориться в ній про ті прості речі, які складають це важливе слово для кожного -  Вітчизна.
         Це і бабусині вишиванки, і ласкава мамина пісня, і татова яблунька, і наші друзі. Це і багатовікова культура нашого народу, і мова, якою ми спілкуємося.
         Усього цього можна не помічати, не приділяти уваги. Але воно потрібне кожному.
         Без цих простих речей загинуло на чужині багато наших славних співвітчизників, саме це примушує людину знову і знову повертатися у місця, де жили її предки, де знаходиться її коріння.
         Забути мову, звичаї краю, його людей - означає скалічити свою душу, зрадити самого себе. Той, хто втратив себе - уже не людина. Він не може ані плідно працювати, ані всебічно розвиватись. Страшно, коли своє коріння втрачає нація. У нашого українського народу є таке повір'я, що від тих батьків, які не дотримуються звичаїв, які не поважають свій край, родяться діти, що стають вовкулаками. Такий народ гине. І таке ледь не трапилось і з нами. Тільки тепер  починається наше  національне відродження. До нас повертаються твори літератури і мистецтва, що, здавалося, втрачені назавжди, забута українська мова стала державною.
         А чи досить цих заходів ?
         Як зберегти і передати нащадкам усі кращі надбання народу? Що треба зробити сьогодні, аби завтра молодь не забула звідки родом? Які зусилля потрібно докласти, щоб прийдешні покоління не шукали свого ідеалу тільки на заході, а щоб рідна земля стала провідною зорею на життєвому шляху і завжди легким, щемним гомоном відгукувалася у серці?
         В наш час, на зламі тисячоліть,  почала широко розвиватися краєзнавчо - дослідницька робота, виявляється жвавий інтерес учнів до знаходження і вивчення матеріалу, що стосується тієї  місцевості, де вони народилися, де живуть їхні батьки, де жили їхні діди - прадіди.
         Саме тому і виникла у Богодухівському районному навчально - виховному комплексі група “Пошук”, яка займається створенням “Літопису” міста кінця  XX - початку XXI століття. Діяльність цієї групи була започаткована за підтримкою міської ради, районної державної адміністрації та РНВК. Її робота спирається на «Положення про “ Літопис” міста Богодухова» та «Положення  про літописну групу». У відповідності з ним:
1. Об'єктом відображення “ Літопису” можуть бути події в усіх сферах            життя міста та його мешканців, організацій, установ і т. д.
2. У “Літопис” входять оригінальні матеріали, періодика, копії, події   сьогодення та минулого, що стали відомі в наш час.
3. Кожна фізична та юридична особа може подати матеріали до  “Літопису”, кожен може познайомитися з усіма матеріалами , внести пропозиції та  зауваження.
4. Літописна група  ( редакція ) створюється для роботи над “Літописом”, її завданням є редагування, відбір та написання матеріалів.
         5. Членами її можуть бути вчителі та учні - гімназисти РНВК.
6. Редакція “Літопису” обирається на установчих зборах відкритим голосуванням.
7. Головний редактор організовує і здійснює керівництво групою, затверджує рішення редакції, контролює роботу відділів, груп, призначає консультантів, веде засідання літописної групи.
8. Редакція проводить пошукову, наукову, творчу роботу, дає завдання своїм кореспондентам.
9. На архів покладено завдання по збору і збереженню матеріалів діяльності групи. Керівництво архівом покладається на архіваріуса, який несе відповідальність за збереження  матеріалів.
        10. Структура Літописноі групи (редакції “Літопису”):

                   а/  головний редактор,
б/  головна редакція: в складі головного редактора,                              наукових консультантів, керівників редакцій, відділів та  груп, секретаря, архіваріуса,
                   в/ редакції:
                                      - екології та географії,
                                      - економіки,
                                      - історії,
                                      - культури,
                                      - літератури та мовознавства,
                                      - політології та соціології,
                   г/ відділи та групи:
                                      - технічний відділ,
                                      - художній відділ,
                                      - робоча група,
                   д/ архів  “Літопису”.
        

 Керівник і головний редактор - Харченко Ю. Д., вчитель англійської мови. До складу ліпописної групи входять старшокласники, учні 8 - 11-х  класів РНВК. Серед них є “дублер головного  редактора“. Це учень, що допомагає керівнику і, водночас, набуває організаторських навичок.

         Мета  діяльності групи і створення  “Літопису”:


·     створити різнопланову, всеохоплюючу розповідь про життя міста, діяльність його підприємств, організацій, установ, партійних осередків, видатних людей як сьогодні, так і в минулому;
·     пробудити пізнавальний інтерес учнів до шкільних курсів шляхом практичного використання знань, умінь і навичок, отриманих на уроках;
·     залучити до творчої, науково - дослідницької роботи, пошуку  старшокласників, розширити знання учнів з історії і сучасності міста;
·     виявити здібності і задатки дітей і, в підсумку, допомогти у виборі майбутньої професії;
·     виховувати в учнів почуття патріотизму і поваги до свого міста та його мешканців, прищеплювати любов до звичаїв і традицій, пов'язаних з рідним краєм;
·     зміцнювати зв'язки між школою і трудовими колективами, громадскістю міста.            Наша  група зустрічалася з керівниками міста, працівниками райдержадміністрації, записувала інтерв'ю з директорами підприємств, організацій, установ, освітніх закладів, партійних осередків, проводили анкетування серед населення  з питань, які нас цікавлять, виходили на вулиці міста визначити громадську думку з приводу тих чи інших подій, фотографували заводи, цехи, краєвиди та природні явища, наприклад,  затемнення сонця, райдугу,  розлив ріки, грозу. Учні складали звіти, готували та обробляли  матеріали, друкували, проводили набір на комп'ютері, упорядковували фотоматеріали, працювали в архіві та бібліотеках, краєзнавчому музеї, випускали стінгазети, готували ксерокопії, вели репортажі з “гарячих” точок міста, збирали документи та їх копії і т. ін.
         Цікавий той факт, що учні виявили неабиякий інтерес і жваву зацікавленість діяльністю   групи  “Літопис”. З великим інтузіазмом вони виконували цю роботу, не зупинялися перед  труднощами, вчилися спілкуватися з різними людьми, підбирати ключик до серця кожного.
         За два роки діяльності групи і створення  “Літопису” міста Богодухова, нами було записано понад 200 інтерв'ю, проведено близько 100 зустрічей та репортажів, зроблено декілька анкетувань та соціологічних опитувань, проведено  історико - дослідницьку роботу по створенню історичної довідки про місто, підготовлено до друку  понад 200 матеріалів, сфотографовано більше40 об'єктів, 30 краєвидів та природних   явищ.
         Хочемо зауважити, що, як керівники організацій та підприємств, так і  окремі громадяни схвально поставилися до створення “ Літопису”, підкреслювали значимість та необхідність проведення такої роботи, привітно приймали учнів, дарували фотографії, книги, плакати, сувеніри, які зберігаються у нашому архіві. Вони приходили до школи і цікавилися ходом робіт по створенню цієї хроніки, підкреслюючи, що на межі третього тисячоліття ми повинні зафіксувати все, що стосується нашого міста в такий історично - епохальний момент.
         Тепер нам би хотілося познайомити з механізмом роботи над «Літописом» та дати методичні рекомендації для тих, хто зацікавиться подібною діяльністю.

  Сама робота починалася з того, що керівник групи провів ознайомче заняття з юними літописцями, пояснив  мету і задачі роботи, поставив конкретні завдання. І почалися  наши трудові будні. Учні готувалися до бесід з інтерв'юованими, складали плани дій і створення матеріалу, домовлялися про зустрічі з особами , що нас цікавили. Іноді, для підготовки зустрічі з керівниками підприємств,  ми надсилали їм листа з попереднім запрошенням  чи проханням про бесіду і приблизним переліком питань. Потім весь матеріал проходив необхідну обробку, друкувався та розподілявся по сторінках.
        

Власне, наш  “Літопис” має таку структуру (сторінки ):
1.  Історична довідка.
2.  Календар.
3.  Довідковий розділ.
4.  Історична.
5.  Політична.
6.  Економічна.
7.  Соціальна.
8.  Закону.
9.  Екологічна.
10.Освітянська.
11.Народознавства.
12.Культурна.
13.Літературна.
14.Спортивна.
15.Міжнародна.
16.Військово – патріотична.
17.Природно – географічна.
18.Твої люди, Богодухівщино!
19.Архів.

        
         Вступна частина “Літопису” -  вміщує в себе герб міста Богодухова, статтю від редактора, «Положення про “Літопис” та літописну групу».
        
         Історична довідка. Сюди редакція помістила карту - план міста, історичні відомості про Богодухів, фотографії  видів старого міста.
        
         Календар. В цю сторінку внесені складені учнями в хронологічному порядку події і факти за кожен місяць і рік, що сталися у місті за час існування “Літопису”.
        
         У Довідковий розділ літописна група внесла списки партійних організацій та їх лідерів, офіційно зареєстрованих в місті, списки підприємств, організацій, установ, об'єднань, дані про них, загальні відомості про Богодухів та район і розповіді про розвиток промисловості та його природно - географічні особливості.
        
         Історична сторінка  вміщає  відомости і факти, пов'язані з історією створення тих чи інших об'єктів, організацій,  установ, об'єднань, історію створення і діяльності Богодухівського монастиря, фотографії, документи чи їх копії, звіти археологічних експедицій, фотоматеріали груп, що працювали на розкопках.
        
         У Політичній сторінці представлено все, що пов'язане з діяльністю партійних осередків, їх лідерів, документи, фотографії, партійна періодика, матеріали референдуму, результати анкетувань, масових опитувань.
        
         Для Економічної сторінки підготовано інтерв'ю з керівниками промислових підприємств, факти про їх діяльність, фоторепортажі та зразки продукції, бізнес - плани. Ми помістили і розповіді про зустрічі з працівниками райдержадміністрації, банків, страхових компаній, фінвідділу, казначейства і т. ін.
        
         Соціальна сторінка. Включає відомості та  інтерв'ю про діяльність різних соціальних служб, фондів та відділів, їх документи, плани і т.д.
        
         Сторінка закону складена  з інтерв'ю з суддями, працівниками прокуратури, нотаріальної контори, міліції, ДАІ, МРЕВ, приватними юристконсультами. Є тут і матеріали з кримінальної хроніки, аналіз тенденцій розвитку криміногеної ситуації у місті.
        
         У Екологічну сторінку  увійшли розповіді про діяльність санітарно - епідеміологічних станцій, загонів, карти розміщення лікувально - профілактичних закладів у місті.
        
         Освітянська сторінка. Це розповіді про діяльність Малої Академії Наук та її членів у РНВК, спогади випускників, інтерв'ю з завідуючими РайВО, дитячих садків, шкіл, училищ, різні фотодокументи.
        
         У Народознавчу сторінку увійшла інформація, яку зібрали учні про колективи, фольклорні групи та народні пісні, почуті на території нашого району.
        
Культурна сторінка. Сюди  учні - літописці помістили звіти про зустрічі з викладачами ХНУ, Соломонового університету, науково - історичну  конференцію,  присвячену 200 - річчу Харківської Єпархії, інформацію про розвиток телекомпанії у місті, інтерв'ю із завідуючою Будинком культури та ін.
        
         Літературна сторінка розповідає про невідомі імена літераторів у районі, розповідь про зустріч з місцевою письменницею та її книгу, проби пера юних.
        
         Спортивна сторінка. Тут є цікаві спортивні події, інформація про команди, спортсменів, фоторепортажі.
        
         Міжнародна сторінка має звіти команди учасників Харківської обласної конференції “Модель ООН”, їх офіційні документи, інтерв'ю з ученицею нашої школи - учасницею Міжнародної конференції на Дунаї  “Голубий Дунай”, що проходив у німецькому місті Пассау, з земляками, що побували у американському місті - побратимі Бойєртауні.
        
         Військово - патріотична сторінка  розповідає про військові частини, що розміщені на території міста, інтерв'ю з учасниками - ліквідаторами аварії на ЧАЕС, з президентом Всеукраїнської Спілки “Союз - Чорнобиль”, спогади про Афганістан воїнів - інтернаціоналістів, документи, фотографії та інші матеріали.
        
         Природно - географічна сторінка. Тут вміщено роботи юних  фотокореспондентів, фотоетюди природних явищ, нариси.
        
         Твої люди, Богодухівщино! Ця сторінка  розповідає про  відомих і славних людей, що живуть поряд з нами.
        
         Архів. Тут ми зберігаємо всі документи, їх копії, подарунки та інші матеріали, що не ввійшли в основні сторінки.
         Всі матеріали ми  розміщуємо по сторінках у папки. За кожен рік маємо окремий том папки, підписаний і художньо оформлений.
       Досвід нашої діяльності показує, що продуктивними і найбільш ефективними формами проведення  такої краєзнавчої роботи і  збору матеріалів  для створення “Літопису” є:
          - інтерв'ю,
          - репортаж,
          - соціологічне опитування,
          - анкетування,
          - нарис,
          - фотозйомка.
         Найближчим часом ми плануємо створити електронну версію «Літопису» і розмістити її на сайтах іниернету.
         Хочемо  ще надати  деякі методичні рекомендації щодо використання і проведення вищезазначених форм збору матеріалів:        
         Як записувати інтерв'ю

         Інтерв'ю - це одна із найефективніших форм збору інформації з різних питань і знайомства з людьми. Його необхідно записати на магнітофон чи диктофон. Але, якщо такої можливості немає, то  інформацію потрібно  записати на папері, як лекцію. Щоб “законспектувати” інтерв'ю, потрібно:

         1. Психологічно налаштувати себе на слухання, бо це - важка праця.
2. Починати писати потрібно, якщо є основна думка відповіді.    Виділіть головне, запам'ятайте і запишіть.
         3. Пишіть чітко, розбірливо.
4. Все, що використовує інтерв'юований, необхідно віддзеркалити в своїх записах.
5. Записуйте короткими реченнями, словосполученнями, не гублячи логічного зв'язку.
6. Відступи у відповідях, якщо вони мають пряме відношення до теми, необхідно теж фіксувати.
7. Після запису відповідей їх необхідно відразу ж прочитати, осмислити.
         8. Під час запису можна користуватися скороченнями.

        

         Деякі рекомендації щодо скорочених записів:


1. Загальноприйняті скорочення:
                   так як - т.я.,
                   таким чином - т.ч.,
                   і тому подібне - і т.п.,
                   і так далі - і т.д.,
                   дивись - див.,
                   порівняй - порівн.,
                   хто - небудь - х. - н.,
                   коли - небудь - к. - н.,
                   який - небудь - я. - н.
        

2. Умовні скорочення - символи:
                   інтел - ція,
                   рев -ція,
                   письм.,
                   дем - т,
                   л - ра та інші.
        
3. Скорочення до кореня слів:
                   ідейн., зміст., мовн., естет., демокр.
        
4. Пропущення голосних звуків:
                   лтр -література,
                   рвц - революція,
                   дмкр - демократія,
                   пдпр - підприємство,
                   орг - організація.
        
5. Ідеограми (знаки, якими можна користуватися):
                   ! - оклик, вираз емоцій, почуттів,
                   ? -  здивування, запитання,
                      -  досягає вершини, прагне кращого, наростає,
                      -  спадає, занепадає, зменшення,
                      -  зникнення,
                      -  тече,
                      -  прямує,
                      -  повертає.
        
6.Використання латинських та іншомовних слів:
                   NB -запам'ятай, важливо,
                   PS -продовження,
                   ego - таким чином,
                   bis - повторити, повторення.
        
        
Перед проведенням інтерв'ю керівник групи разом з учнями складає його план, перелік основних питань. Наприклад:План  інтерв'ю з керівниками підприємств
Питання
Форми запису і звіту
1.Історія виникнення і розвитку      підприємства.
Записати розповіді керівника.
2.Потужність підприємства, об'єм продукції, її розподіл.
Записати розповіді керівника.
3.Сировинна база підприємства: а) яка  сировина використовуєть- ся?
б) звідки надходить?
в)  кошторис,
г) як зберігається сировина і її використання.
Спостереження і складання звіту
4.Енергетична база підприємства.
Зробити фотозйомки.
5. Які види транспорту використовуються і для яких цілей?
Зробити фотозйомки.
6. Основні види обладнання.
Записи розповіді керівника.
7. Основні цехи і випуск продукції.
Записи розповіді керівника.
8. Кількість працівників, які професії необхідні, чи є текучість кадрів.
Записи розповіді керівника.

9. Яка форма власності підприємства?
Записи розповіді керівника.
10. Організація управління підприємством.
Збір даних, складання графіка зростання виробництва.
11.Основні заходи по підвищенню продуктивності праці.
Список заходів.
12.Оплата праці.
Записи.
13. Заходи, пов'язані з охороною навколишнього середовища.
Список заходів та їх вартість.
14.Які реалії сьогодення підприємства?
Записи розповіді керівника.
15.Плани на майбутнє, і перспективи розвитку підприємства.
Ознайомлення з бізнес - планам.


Підготовка до інтерв'ю.
        
Підготовка до інтерв'ю проводиться на спеціальному занятті. Керівник розповідає про  його цілі і завдання, разом з дітьми складають приблизний перелік питань, звертає увагу на зміст і доцільність цих питань. Необхідно, щоб учні заздалегідь вибрали, які питання вони будуть задавати, підібрали інші запитання, щоб більше і якісніше зібрати матеріалу і написати звіт. Бажано, щоб  у розпорядженні у групи були фотоапарат, диктофон чи відеокамера.
        


Обробка матеріалу.
        
         Після проведення інтерв'ю необхідно:
         1. Підготувати письмові звіти.
         2. Виготовитит схеми, що вказані у плані.
         3. Оформити фотоматеріали.
         4. Написати статтю і набрати її на комп'ютері чи друкарській                             машинці.
        


         Зразок переліку питань для інтерв'ю з  лідерами партійних організацій.
        
         1. Історія створення партійного осредку у місті чи районі.
         2. Кількісний склад партії. Керівні органи.
         3. Головні документи, якими керується осередок у своїй роботі        та  їх зміст.
         4. Мета і головні завдання діяльності.
         5. Які заходи проведені членами партії за час її існування?
         6. Що вважається вдалим  у діяльності?
         7. Що засмутило Вас, що здалося невдалим, які причини?
         8. Які реалії партійного осередку?
         9. Які прспективи її існування?
         10. Ваші плани на майбутнє? Чим будете займатись під час      передвиборчої кампанії?
         11. Ваші біографічні відомості.
         12. Побажання для своєї партії, для народу України.

Як писати нариси

         Однією з основних вимог до написання нарису є  вміння виразити себе, своє ставлення до описуваного. Поезія особистості має бути основою, якою завжди виступає те, що запало в душу. Тому потрібно пояснити учням, що мова в нарисі ведеться від першої  особи, тобто від імені  автора. Це допоможе дітям передати своє особисте сприйняття різних проблем і ставлення до них. Мова автора має бути художньою, з використанням особливостей публіцистичного і наукового стилів Автор повинен пам'ятати, що його присутність має бути обов'язковою, хоч він завжди поза сценою.
         Виклад думок має відповідати єдиній і основній темі, образу, яскраво виражати своє ставлення. Обов'язково потрібно давати свою оцінку описуваному.
         Нариси можуть бути різних видів: науково - художні, класичні,  нариси - сцени, нариси-діалоги, нариси-пейзажі, публіцистични статті, морально- повчальні, документальні, портретні і т.п.
         Після пояснення учням слід прочитати зразки нарисів та дати завдання написати  будь - який нарис, розібрати правильність його створення,  вказати на помилки, допомогти відкоректувати.
        


         Соціологічне опитування

         Це дуже ефективний спосіб отримання інформації чи визначення громадської думки з приводу якогось питання чи проблеми. В своїй робогі ми враховуємо, що соціологічне опитування повинно включати: знання про предмет; з’ясування загальних поглядів, світогляду; причин; специфічних поглядів на аспекти проблеми; інтенсивність думки.
         Порадьте дітям «піти в народ»: вийти на вулиці міста та задавати перехожим питання певної тематики. Відповіді респондентів  потрібно записувати на магнітофон чи занотовувати При цьому потрібно відрекомендуватися хто вони, для чого збирають інформацію.
         Наступний етап - обробка інформації, складання, якщо необхідно, діаграми чи схеми, підрахунок відповідей вести у відсотках. Далі зробити висновки, підготувати матеріал до друку. Керівник має хоча б один раз зробити це разом з учнями для зразка. Потім дати завдання дітям скласти діаграми, схеми і тому подібне самостійно,але при цьому обов’язково контролюючи їх.
         Після цьго керівник ставить учням завдання  самостійно провести соціологічне опитування за цікавлячими їх питаннями серед різних вікових груп населення.
Як проводити анкетування

         Керівник групи разом з літописцями проводить засідання, на якому складається список питань визначеного напрямку у вигляді анкети. Дітям потрібно пояснити, що питання необхідно складати конкретні, чіткі. Можна дати завдання учням самостійно підготувати анкету з запитаннями. Далі діти готують необхідну кількість анкетних бланків зі спеціальними місцями для відповідей. Листи роздаються контингенту опитуваних і дається час на відповіді.Після цього учні проводять обробку анкетних даних, співставляють кількості позитивних, негативних чи інших відповідей. Анкетні дані можна теж порахувати у відсотках і на основі цього підготувати  звіти.


         Отже, що нам дає така краєзнавча робота?
         Насамперед, це створення незвичного довідкового матеріалу про всі галузі життя міста і його людей, фіксування основних подій останніх років цього  тисячоліття у нашому краї, задоволення власних потреб учнів у отриманні додаткових знань з історії, мови, літератури, мистецтва, культури, народознавства, спілкування з людьми, розвиток творчих здібностей дітей, навчає їх проводити такі види роботи, як збір інформації, інтерв'ю і т.ін., виробляє практичні навички роботи з технічними засобами, допомагає у виборі майбутньої професії.
         Створеня  “Літопису”  міста Богодухова набуло популярності  серед дітей та розголосу у місцевій періодиці і приваблює до роботи все більше помічників.
         Саме такий вид роботи, який зарекомендував себе як ефективний, ми пропонуємо для роботи з учнями на гуртках і факультативах з краєзнавства для збору місцевих матеріалів, історії і сучасності.
         Використовуючи наші поради, керівники таких краєзнавчих груп можуть взяти апробовані нами методи  та рекомендації за основу.  Структуру, розділи, сторінки розширити чи, навпаки, звузити, підпорядковуючи це своїй меті та завданням. Таким чином, учні отримують можливість розширити і поглибити свої знання з історії, мови, літератури, географії, основ інформитики та обчислюваної техніки та інших предметів. Вони також навчаються вмінню спілкуванню з людьми.
Література:
Аксакалова Г.П., Андреев Н.В., Голов В.П. Факультативные занятия по географии. – М.: Просвещение, 1985.
Ашуров В.Н., Кацюба Д.В., Матюшин Г.Н. Историческое краеведение: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: Просвещение, 1980.
Бестужев – Лада И.В. История твоих родителей; разговор с молодым поколением. – М.: Просвещение ,1988.
Ганчев Д. Изучение и формирование общественного мнения. – М.: Мысль, 1983.
Горшков М.К. Общественное мнение: История и современность. – М.: Политиздат, 1988.
Громов Г.Г. Методико этнографических экспедиций. -  М.: Географиздат, 1966.
Есть мнение! Итоги социологического опроса. / Под общ. ред. Левадою А. – М.:
Прогресс, 1990.
Ивин А.А. Искусство правильно мыслить.- М.: Просвещение, 1986.
Коломієць І.К. Коли оживає історія. / За ред. М.М. Лисенка. – К.: Радянська школа, 1985.
Массовая информация и общесвенное мнение молодежи. / Под ред. Оссовского В.Л. – К.: Наукова думка, 1990.
Милонов И.П. Изучение истории области. – М.:Госполитиздат, 1961.
Панкин Б.Д. Газета и газетчики. – М.: Политиздат, 1973.
Подготовка и проведение экскурсий на военно-исторические темы. – М.: Просвещение, 1973.
Русаков Б.А. Нот школьника. – М.: Просвещение, 1976.
Следопыт / Сост. Г.М. Гурвич. – М.: Физкультура и спорт, 1976.
Стешенко О.Л. Всенародне надбання: Кн. Для вчителя. – К: Радянська школа, 1989.
Шиманюк А.П. Что и как наблюдать  в природе. – М: Изд-во А.Н. СССР, 1953.


Немає коментарів:

Дописати коментар